Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Colorsone met haar opdrachtgevers en onderaannemers zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht enige verwijzing door opdrachtgever naar haar eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Colorsone heeft de bevoegdheid de algemene voorwaarden en haar prijzen te wijzigen. Deze wijzigingen werken door in de reeds gesloten overeenkomsten, tenzij de opdrachtgever zich binnen twee weken na kennisgave van de wijziging hiertegen verzet.

 

ARTIKEL 2. | PRIJSOPGAVE EN BEVESTIGING

2.1 Alle begrotingen, aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Colorsone zijn geheel vrijblijvend. Tenzij anders aangegeven zijn de offertes, gemaakt door Colorsone, geldig gedurende een periode van vier weken na dagtekening.

2.2 De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan mondelinge toezeggingen van Colorsone, tenzij de toezeggingen door Colorsone schriftelijk zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 3. | OPDRACHT EN OPLEVERING

3.1 Een opdracht aan Colorsone, wordt pas dan uitgevoerd nadat de overeengekomen betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

3.2 Schriftelijke adviezen en aanbevelingen van Colorsone met betrekking tot het gebruik of de toepassing van de diensten maken deel uit van de opdracht.

3.3 Colorsone mag productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van haar werk opschorten, totdat de opdrachtgever het ontwerp of product schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.4 Colorsone heeft het recht om werk uit te besteden aan onderaannemers.

3.5 Een overeengekomen opleveringstermijn is slechts een indicatie. De oplevering- stermijn gaat pas lopen, nadat de opdrachtgever alle benodigde informatie en documentatie heeft aangeleverd.
3.6 Het werk geldt als afgenomen, nadat opdrachtgever het werk goedkeurt. Het werk geld eveneens als afgenomen en goedgekeurd, wanneer opdrachtgever niet binnen twee weken na presentatie heeft geklaagd.

 

ARTIKEL 4. | RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

4.1 Ten aanzien van zowel voorlopige als definitieve ontwerpen, fotografie, illustraties en teksten, alsmede ten aanzien van de daarnaar vervaardigde producten, oefent Colorsone haar auteursrecht uit. De auteursrechten blijven altijd bij Colorsone, tenzij deze bij schriftelijke overeenkomst worden overgedragen.

4.2 Opdrachtgever vrijwaart Colorsone voor schade en aanspraken van derden, met betrekking tot de gegevens zoals teksten en afbeelding die opdrachtgever aan Colorsone aanlevert.

4.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Colorsone veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. Alle veranderingen mogen uitsluitend door Colorsone worden uitgevoerd. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald op basis van de gebruikelijke door Colorsone gehanteerde tarieven.

4.4 Colorsone behoudt de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

4.5 Bij aanlevering van gegevens zoals teksten, afbeeldingen door derden aan Colorsone ten behoeve van verwerking, kan Colorsone nimmer aansprakelijk worden gesteld voor inbreuk op rechten van intellectuele eigendom.

4.6 Wanneer opdrachtgever een inbreuk op de auteursrechten van Colorsone pleegt of laat plegen, verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 2.500 per dag zolang de inbreuk voortduurt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling noodzakelijk is.

 

ARTIKEL 5. | HONORARIUM

5.1 Colorsone kan bij offerte een prijsopgave doen voor de in de offerte genoemde diensten. Aanvullende werkzaamheden verricht Colorsone tegen een uurtarief van €35,- en gangbare kostenvergoeding. Het uurtarief wordt verhoogd tot 150% bij overwerk buiten kantooruren van 09.00 uur 17.00- uur en tot 200% voor werkzaamheden op zon- en feestdagen.

5.2 De prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief 21% BTW, verzendkosten en kosten van derden.

5.3 Verhoging van kostenfactoren na de opdrachtbevestiging worden aan opdrachtgever doorberekend.

 

ARTIKEL 6. | LICENTIE

6.1 Colorsone verstrekt bij oplevering van het werk een licentie aan opdrachtgever voor openbaarmaking, voor zover dit volgt uit de schriftelijke opdrachtbevestiging of offerte. De vergoeding voor de licentie is in de honorering van de opdracht inbegrepen met betrekking tot de schriftelijk omschreven eerste bestemming en oplage.

6.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is de looptijd van de licentie beperkt tot één jaar na oplevering.

6.3 Als opdrachtgever het werk anders wil gebruiken dan overeengekomen, moet de opdrachtgever van Colorsone een nieuwe licentie kopen.

6.4 Als opdrachtgever het product verder wil ontwikkelen of aanpassen, mag dit uitsluitend door Colorsone worden uitgevoerd, behoudens schriftelijke toestemming van Colorsone.

 

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Voor fouten, nalatigheden en vergissingen in de door Colorsone verstrekte voorstellen, adviezen, opdrachten en leveringen is Colorsone niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet dan wel grove schuld aan de zijde van Colorsone.

7.2 Colorsone is niet aansprakelijk voor:

 • Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • Misverstanden of fouten indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige of deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 • Producten, diensten of fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • Gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • Fouten in het ontwerp of tekst of gegevens indien de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren.
 • Aanbevelingen of adviezen.
 • Gevolgschade zoals gederfde omzet.

7.3 Colorsone is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van een van haar websites, webhosting of emailservers door opdrachtgever of derden, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performanceproblemen. Het gebruik van de websites, producten en diensten van Colorsone is geheel voor eigen risico.

7.4 De aansprakelijkheid van Colorsone is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de aan of door Colorsone verschuldigde prijs.

 

ARTIKEL 8. | BETALING

8.1 Betaling van facturen van producten dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door Colorsone, per factuur voldaan te worden binnen 14 dagen na dagtekening.

8.2 De opdrachtgever is met ingang van de vervaldatum van de gestelde termijn in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

8.3 Colorsone is altijd gerechtigd een aanbetaling of zekerheid voor betaling te vorderen. Indien Colorsone van deze mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever hieraan niet voldoet, schort dit automatisch de verplichting van Colorsone op. 8.4 Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening met een eigen vordering op Colorsone.

 

ARTIKEL 9. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1 Colorsone levert uitsluitend onder eigendomsvoorbehoud.

 

ARTIKEL 10. | INCASSOKOSTEN EN RENTE

10.1 Vanaf de eerste dag dat opdrachtgever in verzuim is met betaling, is opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die hierbij worden vastgesteld op 15% van het factuurbedrag van de iedere niet volledig betaalde factuur, met een minimum van € 200,-.

10.2 Vanaf de eerste dag van zijn verzuim is opdrachtgever rente verschuldigd van 1,5% per aangevangen kalendermaand gedurende het verzuim.

 

ARTIKEL 11. | GARANTIES

11.1 Garanties vanuit de zijde van Colorsone kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.

11.2 Op producten en diensten aangeboden door leveranciers van Colorsone en derden, geeft Colorsone geen garantie. Opdrachtgever dient zich voor een beroep op garantie direct te wenden tot die leveranciers en derden.

 

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

12.1 In geval van overmacht is Colorsone gerechtigd de gesloten overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, dan wel de uitvoering op te schorten.

12.2 Bij gedeeltelijke annulering is de opdrachtgever gehouden de reeds verrichte diensten en gewerkte uren te betalen.

12.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Colorsone niet mogelijk is langer duurt dan een maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er voor Colorsone een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.4 Onder overmacht wordt in dit verband verstaan: elke niet voorzienbare ontwikkeling, als gevolg waarvan de naleving van de overeenkomst niet in redelijkheid verlangd kan worden van Colorsone. Faillissement, surseance van betaling en staking der handelsactiviteiten van de afnemer, zijn eveneens hieronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de desbetreffende internetsite.

 

ARTIKEL 13. | TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

13.1 Het Nederlands recht is op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Colorsone van toepassing.

13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een met Colorsone gesloten overeenkomst, worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Gelderland.

NEEM CONTACT OP


Als je contact met mij wilt opnemen over mogelijk werk, kan dat via het contactformulier hieronder.
  Adres:

  Karmijn 22
  6645BD Winssen
  Nederland

  Telefoonnummer:

  +31 (0) 6 49 949 047

  Informatie:

  KvK: 68901119
  BTW: NL002227753B02
  BANK: DE92100110012621362145

  I AM A YOUNG ENTHUSIASTIC GRAPHIC DESIGNER WITH A CAN DO ATTITUDE AND I CAN TAKE A PROJECT FROM CONCEPT TO COMPLETION

  © Colorsone 2006 – 2022 | Alle Rechten Gereserveerd | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring